Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Als zelfstandig coach, therapeut en trainer heb ik (Maaike Evertzen) zelf toegang tot alle gegevens in je cliënten-/deelnemersdossier. Ik heb, op basis van de beroepscode van mijn beroepsvereniging (Collectief Alternatieve Therapeuten), geheimhoudingsplicht.

 

Daarnaast heeft, voor wanneer mij iets ernstigs zou overkomen waardoor ik niet meer in staat ben om jouw dossier te beheren en/of over te dragen, mijn gevolmachtigde, Ina Evertzen, toegang tot al jouw gegevens. Ina Evertzen heeft, op basis van overeenkomst, geheimhoudingsplicht.

 

Derden

Voor het uitvoeren van diensten en leveren van producten, maar ook voor mijn bedrijfsvoering kan ik andere partijen inschakelen. In dit kader kan ik je persoonsgegevens met een derde uitwisselen. Echter, het gaat hierbij alleen om de gegevens die ik heb verwerkt voor het doel dat past bij de betreffende opdracht (bijvoorbeeld e-mail verwerking, website hosting, productverzending, facturering, opmaken van jaarverslagen). Bovendien zal ik deze derde alleen de opdracht verstrekken wanneer deze aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

 

Als ik jouw gegevens doorgeef aan een derde buiten de Europese Unie, neem ik extra maatregelen om deze gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om jouw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruik ik derden buiten de EU en biedt het land waar deze derde zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geef ik alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

 

Ik kan verplicht worden om (een deel van) jouw persoonsgegevens uit te wisselen met een derde. Bijvoorbeeld de belastingdienst, politie of het openbaar ministerie.

 

Verder kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Met jouw, vooraf verkregen, expliciete toestemming kan ik de gegevens uit je dossier gebruiken

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding/behandeling/training is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • voor het gebruik door een waarnemend coach/therapeut/trainer, tijdens mijn afwezigheid.

Als ik jouw gegevens vanwege een andere reden wil uitwisselen met een derde, dan zal ik je hierover eerst informeren en om je toestemming vragen.

 

Ik zal je persoonsgegevens NIET verkopen of verhuren.

Doelgericht coaching 

Doetinchemseweg 92A - 7054 BH Westendorp - 06-41741796

maaike@doelgerichtcoaching.nl - www.doelgerichtcoaching.nl

KvK nr. 64249867 NL001947951B03